ആന മാത്രമല്ല, ലാലിന്റെ ആനക്കൊമ്പും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടണം- video

ർഭിണിയായ ആന ചരിഞ്ഞ സംഭവത്തിൽ ദുഷ്ടലാക്കോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ലാലിന്റെ ആനക്കൊമ്പ് കേസിലെ നിലപാടും വ്യക്തമാക്കണം.

Top