ഇടതുപക്ഷത്തിനെതിരെ വരുന്നത് മഹാസഖ്യമോ ?

രു രാജ്യം ഒറ്റതിരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റാൻ ഒരുങ്ങി ബി.ജെ.പി, ബിൽ നിയമമായാൽ കേരളത്തിലും 2024-ൽ നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ,സാധ്യത തെളിയുന്നത് കോ-ലീ- ബി സഖ്യത്തിനോ ? ( വീഡിയോ കാണുക)

Top