ആണവ രാജ്യമാണെന്ന പാക്ക് വാദവും തെറ്റോ ? (വീഡിയോ കാണാം)

ന്ത്യയാണിപ്പോള്‍ എല്ലാ പ്രമുഖ ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളുടെയും മാധ്യമങ്ങളുടെയും ചര്‍ച്ചാവിഭവം. സമാധാനത്തിന്റെ വെള്ളരിപ്രാവ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന രാജ്യത്തിന് വരുന്ന മാറ്റം അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം അത്ഭുതത്തോടെയാണ് നോക്കി കാണുന്നത്.

Top