ഇന്ത്യയിൽ 43 ആപ്പുകൾക്ക് കൂടി നിരോധനം

ന്യൂഡൽഹി : ഇന്ത്യയിൽ 43 ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്ക് കൂടി നിരോധനമേർപ്പെടുത്തി കേന്ദ്ര സർക്കാർ. ഐടി ആക്ടിലെ 69 എ വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് നടപടി. സുരക്ഷാ കാരണങ്ങൾ മുൻനിർത്തിയാണ് കേന്ദ്രസർക്കാർ ആപ്പുകൾ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തിന്റെ അഖണ്ഡതയ്ക്കും സ്വതന്ത്ര പരമാധികാരത്തിനും സാമൂഹിക-പ്രതിരോധ സുരക്ഷയ്ക്കും വെല്ലുവിളി ഉയർത്തിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് നടപടി. ചൈനീസ് വ്യാപാര ഭീമനായ അലിബാബാ കമ്പനിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ആപ്പടക്കം നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ ഇന്ത്യ നിരോധിച്ച ആപ്പുകളുടെ എണ്ണം 220 ആയി.

കേന്ദ്രസർക്കാർ പുതുതായി നിരോധനമേർപ്പെടുത്തിയ ആപ്പുകൾ ഇവയാണ് :-

1) AliSuppliers Mobile App
2) Alibaba Workbench
3) AliExpress – Smarter Shopping, Better Living
4) Alipay Cashier
5) Lalamove India – Delivery App
6) Drive with Lalamove India
7) Snack Video
8) CamCard – Business Card Reader
9) CamCard – BCR (Western)
10) Soul- Follow the soul to find you
11) Chinese Social – Free Online Dating Video App & Chat
12) Date in Asia – Dating & Chat For Asian Singles
13) WeDate-Dating App
14) Free dating app-Singol, start your date!
15) Adore App
16) TrulyChinese – Chinese Dating App
17) TrulyAsian – Asian Dating App
18) ChinaLove: dating app for Chinese singles
19) DateMyAge: Chat, Meet, Date Mature Singles Online
20) AsianDate: find Asian singles
21) FlirtWish: chat with singles
22) Guys Only Dating: Gay Chat
23) Tubit: Live Streams
24) WeWorkChina
25) First Love Live- super hot live beauties live online
26) Rela – Lesbian Social Network
27) Cashier Wallet
28) MangoTV
29) MGTV-HunanTV official TV APP
30) WeTV – TV version
31) WeTV – Cdrama, Kdrama&More
32) WeTV Lite
33) Lucky Live-Live Video Streaming App
34) Taobao Live
35) DingTalk
36) Identity V
37) Isoland 2: Ashes of Time
38) BoxStar (Early Access)
39) Heroes Evolved
40) Happy Fish
41) Jellipop Match-Decorate your dream island !
42) Munchkin Match: magic home building
43) Conquista Online II

Top