മഹാമാരിയിലും മഹാരാഷ്ട്രയെ ‘കൈവിടാൻ’ ഒരുങ്ങുന്നത് കോൺഗ്രസ്സ് !

ഹാമാരിയിൽ ത്രിശങ്കുവിലായ മഹാരാഷ്ട്രയെ ‘കൈ’വിടാൻ കോൺഗ്രസ്സ്.സഖ്യ സർക്കാർ ത്രിശങ്കുവിൽ . . .

Top