37.2 ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസ്: സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും കൂടിയ ചൂട് രേഖപ്പെടുത്തിയത് കണ്ണൂരില്‍

തിരുവനന്തപുരം: 37.2 ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസ് ചൂട് രേഖപ്പെടുത്തി സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ഏറ്റവുമധികം താപനില കണ്ണൂരില്‍. ശരാശരിയേക്കാള്‍ 4 ഡിഗ്രി കൂടുതലാണിത്. ആലപ്പുഴ ജില്ലയില്‍ ഇന്ന് 35.8 ഡിഗ്രി ചൂട് രേഖപ്പെടുത്തി. സാധാരണ അനുഭവപ്പെടുന്നതിലും മൂന്ന് ഡിഗ്രി അധിക ചൂടാണ് ആലപ്പുഴയില്‍ ഇന്നുണ്ടായത്. തിരുവനന്തപുരം, കോട്ടയം, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലും ശരാശരിയിലും രണ്ട് ഡിഗ്രി കൂടുതല്‍ ചൂട് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിലവില്‍ നാളെ ഒരു ജില്ലയിലും താപനില മുന്നറിയിപ്പില്ല.

Top