ജോസഫിനു വേണ്ടി യു.ഡി.എഫ് നേതൃത്വത്തെ ‘ഹൈജാക്ക് ‘ ചെയ്തത് അയാൾ !

യു.ഡി.എഫിൽ നിന്നും ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗം കേരള കോൺഗ്രസ്സിനെ പുറത്താക്കിയതിന് പിന്നിൽ കളിച്ചത് കോതമംഗലം ആസ്ഥാനമായ കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ ധനകാര്യ സ്ഥാപന ഉടമ ?

Top