എഐ ഉപയോഗിച്ച് ചിത്രങ്ങള്‍ നിര്‍മിക്കുന്നതിന് പുതിയ പതിപ്പ് അവതരിപ്പിച്ച് ഗൂഗിള്‍

ഐ ഉപയോഗിച്ച് ചിത്രങ്ങള്‍ നിര്‍മിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ പരിഷ്‌കരിച്ച പുതിയ പതിപ്പ് അവതരിപ്പിച്ച് ഗൂഗിള്‍. ഇമേജന്‍-2 എന്നാണ് ഇതിന് നല്‍കിയിരിക്കുന്ന പേര്. വാക്കുകളെ ചിത്രങ്ങളാക്കി മാറ്റാന്‍ കഴിവുള്ള ഈ ടൂള്‍ ഗൂഗിളിന്റെ വെര്‍ട്ടെക്സ് എഐ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് ലഭ്യമാണ്.

എഴുതി നല്‍കുന്ന നിര്‍ദേശങ്ങളില്‍ നിന്ന് കൂടുതല്‍ മികവുള്ള ചിത്രങ്ങള്‍ നിര്‍മിക്കാന്‍ ഇമേജന്‍ 2 ന് സാധിക്കും. ഗൂഗിള്‍ ഡീപ്പ് മൈന്‍ഡ് വികസിപ്പിച്ച സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് ഇതില്‍ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഉപഭോക്താക്കള്‍ നിര്‍മിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിയമ പ്രശ്നങ്ങള്‍ ഉണ്ടായാല്‍ ഗൂഗിളില്‍ നിന്ന് അധിക പിന്തുണ ലഭിക്കും. ഇമേജന്‍ 2 ല്‍ നിര്‍മിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളുടെ പകര്‍പ്പാവകാശം, ഉടമസ്ഥാവകാശം എന്നിവ സംബന്ധിച്ച പ്രശ്നങ്ങളിലും ഗൂഗിള്‍ ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് പിന്തുണ നല്‍കും. സ്നാപ്ചാറ്റിന്റെ മാതൃസ്ഥാപനമായ സ്നാപ്പ്, ഷട്ടര്‍സ്റ്റോക്ക്, കാന്‍വ എന്നിവയെല്ലാം എഐ ചിത്രനിര്‍മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ്. ഇമേജന്‍ 2 ഉപയോഗിക്കാന്‍ ആഗ്രഹമുള്ളവര്‍ക്ക് ഗൂഗിള്‍ ക്ലൗഡ് വെബ്സൈറ്റില്‍ നിന്ന് കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ അറിയാന്‍ സാധിക്കും.

Top