രഹസ്യങ്ങളുടെ ചുരുളഴിക്കാൻ നാഷണൽ അന്വേഷണ ഏജൻസി

സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസ് സങ്കീർണ്ണമാകുന്നു, സ്വപ്ന കേരളം വിടുന്നതിന് മുൻപ് വിളിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥരെ എൻ.ഐ.എ ചോദ്യം ചെയ്യും.

Top