സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ കുറവ് ; പവന് 25,760 രൂപയില്‍ വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നു

കൊച്ചി: സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ ഇന്ന് കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തി. പവന് 200 രൂപയാണ് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത്. പവന് 25,760 രൂപയും ഗ്രാമിന് 25 രൂപ കുറഞ്ഞ് 3,220 രൂപയിലുമാണ് വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്.

Top