സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ വര്‍ധനവ്; ഗ്രാമിന് 3245 രുപയില്‍ വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നു

gold rate

കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ വര്‍ധനവ്. ഗ്രാമിന് 3245 രുപയിലാണ് വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്.

Top