സ്വർണ്ണവിവാദവും ഒടുവിൽ ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് ‘പണി’യാകുമോ ?

‘സംഘി’ വിവാദത്തിൽ പ്രതിരോധത്തിലായത് ചെന്നിത്തല. സംരക്ഷിക്കാൻ മുസ്ലീം ലീഗ് പോലുമില്ല, ഒറ്റപ്പെടുത്തി എ ഗ്രൂപ്പും, ലക്ഷൃം വ്യക്തം.

Top