കേരളം അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ സ്വർഗ്ഗമാണ് ! (വീഡിയോ കാണാം)

കോട്ടയത്ത് നടന്നത്, ഡൽഹിയിലെ അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ കൂട്ട പലായനം കണ്ട് തട്ടിക്കൂട്ടിയ തിരക്കഥ !

Top