കൊറോണ വിവാദത്തിൽ വൈറസ് ‘ബാധയേറ്റത്’ യു.ഡി.എഫിന് (വീഡിയോ കാണാം)

കൊറോണ വിഷയത്തിലും യു.ഡി.എഫിന് പാളുന്നു. അതിഥി തൊഴിലാളി പ്രശ്നം വഷളാക്കിയതും, നേതാക്കളുടെ പ്രതികരണങ്ങളും തിരിച്ചടിച്ചു.

Top