ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാടിനെ ‘ദൈവം’ പോലും കൈവിട്ടു !

ഭൂമി ആകാശത്തെ ‘കിളിവാതിൽ’ തുറന്നപ്പോൾ പെയ്തിറങ്ങിയത് വൻ പ്രളയത്തിലേക്ക്. പാഠം പഠിക്കാത്തവരെ പഠിപ്പിക്കാനോ പ്രകൃതിയുടെ നീക്കം ?

Top