നിലപാടെന്നു പറഞ്ഞാൽ അത് ഇതാണ്

സി.എ.എ വിഷയത്തിൽ, കൃത്യവും വ്യക്തവുമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന സംഘടന ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ ആണ്. സുപ്രീം കോടതിയിൽ അവർ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഹർജിയിൽ തന്നെ , അത് വുക്തവുമാണ്.  (വീഡിയോ കാണുക)

Top