ഡ്രൈവിംഗ് പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് ജൂലൈ മുതൽ പുതിയ മാനദണ്ഡങ്ങൾ

2021 ജൂലൈ 1 മുതൽ അംഗീകൃത ഡ്രൈവിംഗ് പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങൾ നിർബന്ധിതമായ പുതിയ നിയമങ്ങളും മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിക്കണം. റോഡ് ഗതാഗത, ദേശീയപാത മന്ത്രാലയത്തിന്റേതാണ് തീരുമാനം.

ഇത്തരം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ചേരുന്ന ക്യാൻഡിഡേറ്റുകൾക്ക് ശരിയായ പരിശീലനവും അറിവും നൽകാൻ ഇത് സഹായിക്കും എന്ന് റോഡ് ഗതാഗത, ദേശീയപാത മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പ്രസ്താവന വ്യക്തമാക്കുന്നു.

വിദഗ്ധരായ ഡ്രൈവർമാരുടെ കുറവ് ഇന്ത്യൻ റോഡ്‌വേ മേഖലയിലെ ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ്, കൂടാതെ റോഡ് നിയന്ത്രണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലായ്മ മൂലം ധാരാളം അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു.ഡ്രൈവിംഗ് പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളുടെ അക്രഡിറ്റേഷൻ സംബന്ധിച്ച് നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസ് (ഭേദഗതി) ആക്റ്റ് 2019 -ലെ സെക്ഷൻ-8 കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ അധികാരപ്പെടുത്തുന്നു.

ഇത്തരം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ഡ്രൈവിംഗ് പരിശീലനം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയെയും ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസിന് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ റോഡ് ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുമെന്ന് നേരത്തെ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

ട്രാൻസ്പോർട്ട് വ്യവസായത്തിന് പ്രത്യേക പരിശീലനം ലഭിച്ച ഡ്രൈവർമാരെ സഹായിക്കാനും ഈ ഘട്ടം സഹായിക്കും, ഇത് അവരുടെ കാര്യക്ഷമത വർധിപ്പിക്കുകയും റോഡ് അപകടങ്ങൾ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് അധികൃതർ വിശ്വസിക്കുന്നു.

Top