സമസ്തയിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ച ലീഗിലും ഭിന്നത

ടതുപക്ഷത്തോടുള്ള സമസ്ത നേതൃത്വത്തിന്റെ ബന്ധത്തെ ചൊല്ലി സമസ്തയിലും ലീഗിലും ഭിന്നത. ലീഗ് നേതൃത്വം സമസ്തയിൽ ഇടപെടുന്നതിനെ ചെറുക്കാൻ ഔദ്യോഗിക വിഭാഗവും രംഗത്ത്. (വീഡിയോ കാണുക)

Top