തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടിക്കാർക്കുള്ള കോവിഡ് പരിശോധന നിർദ്ദേശവുമായി ആരോഗ്യ വകുപ്പ്

തിരുവനന്തപുരം : തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ളവരുടെ കോവിഡ് പരിശോധനക്കായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പുറത്തിറക്കി.ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ളവർക്ക് കൊവിഡ് ലക്ഷണങ്ങളുണ്ടോയെന്ന് എല്ലാ ദിവസവും പരിശോധിക്കണം.കളക്ടറേറ്റുകളിലും ജില്ലാ ഓഫീസുകളിലുംപരിശോധിക്കാൻ സൗകര്യമൊരുക്കണം.

ലക്ഷണങ്ങളുള്ളവരെ ആന്റിജൻ പരിശോധനക്ക്വിധേയമാക്കണം. ലക്ഷണങ്ങളുള്ളവർ ആന്റിജൻ പരിശോധനയിൽ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ആർടിപിസി ആർപരിശോധന നിർബന്ധമാണ്.പോളിംഗ് സാമഗ്രികൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളിലും ആന്റിജൻ പരിശോധനക്ക് സൗകര്യമൊരുക്കണം. തുടങ്ങിയവയാണ് ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ.

Top