വിമർശിക്കുന്നവർ യു.ഡി.എഫ് കാലത്തെ പൊലീസ് ഭരണവും ഓർക്കണം

പിണറായി സർക്കാറിൻ്റെ ഭരണകാലത്ത്, പൊലീസ് സേനക്ക് നിഷ്പക്ഷ നീതി നിർവ്വഹണം സാധ്യമായതായി വിലയിരുത്തൽ, പൊലീസ് ഭരണത്തെ വിമർശിക്കുന്ന ചെന്നിത്തലയുടെ ഭരണകാലത്ത്, ഉദ്യോഗസ്ഥ നിയമനങ്ങളിൽ പോലും ഇടപെട്ടത് ബാഹ്യശക്തികൾ. ( വീഡിയോ കാണുക)

Top