കോവിഡ് സമൂഹ വ്യാപനത്തിന് വഴിതുറക്കുന്നതിൽ അവർക്കും പങ്ക്

കൊലയാളി വൈറസ് കേരളത്തിലും ശക്തമായി പിടിമുറുക്കുന്നു. അവർക്ക് ചുവപ്പ് പരവതാനി വിരിയ്ക്കുന്നതിപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ . . .

Top