കോൺഗ്രസ്സ് എം.എൽ.എമാരെ ‘തിരുത്തി’ സ്വന്തം എം.എൽ.എ !

‘മിസ്റ്റർ മരുമകനായി’ മാത്രം മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസിനെ നോക്കി കാണുന്നവരെ പോലും അമ്പരപ്പിച്ച് മന്ത്രിയുടെ ഇടപെടൽ. കയ്യടിച്ചവരിൽ കോൺഗ്രസ്സ് എം.എൽ.എയും ! ( വീഡിയോ കാണുക)

 

Top