ബി.ജെ.പിക്കു പിന്നാലെ കോൺഗ്രസ്സും? ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരം . . .

കള്ളപ്പണ വിനയോഗത്തിൽ ബി.ജെ.പിക്ക് പിന്നാലെ കോൺഗ്രസ്സിനെതിരെയും അന്വേഷണം, നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ്സും പണം ഒഴുക്കിയെന്ന് ! ( വീഡിയോ കാണുക)

Top