കൊല്ലത്ത് സ്ഥാനാർത്ഥി ഹൃദയഘാതത്തെ തുടർന്ന് മരിച്ചു

death-hand

കൊല്ലം :കൊല്ലത്ത് സ്ഥാനാർത്ഥി മരിച്ചു. ബിജെപി സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് മരിച്ചത്. കൊല്ലം പൻമന പഞ്ചായത്ത് അഞ്ചാം വാർഡിലെ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി വിശ്വനാഥൻ ആണ് മരിച്ചത്.

Top