കേരളത്തിൽ താമരയുടെ ‘ഇതൾ’ പൊഴിഞ്ഞാൽ, നേതൃത്വം ‘വിവരമറിയും’

നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സീറ്റുകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ കേരള ഘടകത്തിന് പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകുമെന്ന് ഉറപ്പ് കൊടുത്ത് കേന്ദ്ര നേതൃത്വം.(വീഡിയോ കാണുക)

Top