നർക്കോട്ടിക് ജിഹാദ് വിവാദത്തിന് പിന്നിൽ . . .

നാട്ടിൽ സമാധാനം ഇല്ലാതാക്കുന്ന പ്രചരണത്തിൽ നിന്നും മത മേലധ്യക്ഷൻമാരും രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വങ്ങളും വിട്ടു നിൽക്കണം, ‘കലാപ കാതൽ’ സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നാടിന് ആപത്ത്. ജാഗ്രത ! (വീഡിയോ കാണുക)

Top