അമേരിക്കയുടേത് അതിമോഹമാണ്, അതിമോഹം . . .

ക്യൂബയെ തകർക്കാൻ പുതിയ തന്ത്രങ്ങളുമായി അമേരിക്ക. അവർ പയറ്റുന്നത് ഭിന്നിപ്പിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം. ഈ പ്രതിസന്ധിയെയും വിപ്ലവ ക്യൂബ അതിജീവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും.(വീഡിയോ കാണുക)

Top