‘ജാബ്ര ഡെയ്‌സ് സെയിൽ’ ഓഫറുകളുമായി ആമസോൺ

ഹെഡ്‌ ഫോണുകൾക്ക് മികച്ച ഓഫറുകളുമായി ആമസോൺ.  ജാബ്ര ഡെയ്‌സ് സെയിൽ എന്ന വിൽപ്പനയുമായാണ് ആമസോൺ ഇപ്പോൾ രംഗത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ വിൽപ്പന സമയത്ത്, പ്രീമിയം സീരീസ് ഹെഡ്ഫോണുകൾ കിഴിവ് വിലയിൽ വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ 10,999 രൂപയ്ക്ക് വിൽപ്പന നടത്തുന്ന ജാബ്ര എലൈറ്റ് ആക്റ്റീവ് 75 ടി വാങ്ങുമ്പോൾ  6,000 രൂപ ലാഭിക്കാവുന്നതാണ്. കൂടാതെ, ജാബ്ര എലൈറ്റ് 85 ടി, ജാബ്ര എലൈറ്റ് 65 ടി, എന്നിവയ്ക്കും ആമസോൺ ജാബ്ര ഡെയ്‌സ് സെയിൽ വില കുറച്ചിട്ടുണ്ട്.

15,999 രൂപ വിലയുള്ള ജാബ്ര എലൈറ്റ് 75 ടി ഹെഡ്‌ഫോൺ ആമസോൺ ജാബ്ര ഡെയ്‌സ് സെയിലിൽ 38 ശതമാനം കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഹെഡ്‌ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 9,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാവുന്നതാണ്.

15,499 രൂപ വിലയുള്ള ജാബ്ര എലൈറ്റ് 65 ടി ഹെഡ്‌ഫോൺ ആമസോൺ ജാബ്ര ഡെയ്‌സ് സെയിലിൽ 74 ശതമാനം കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഹെഡ്‌ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 11,500 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാവുന്നതാണ്.9,999 രൂപ വിലയുള്ള ജാബ്ര എലൈറ്റ് 45 എച്ച് ഹെഡ്‌ഫോൺ ആമസോൺ ജാബ്ര ഡെയ്‌സ് സെയിലിൽ 50 ശതമാനം കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഹെഡ്‌ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 4,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാവുന്നതാണ്.

16,999 രൂപ വിലയുള്ള ജാബ്ര എലൈറ്റ് ആക്റ്റീവ് 65 ടി ഹെഡ്‌ഫോൺ ആമസോൺ ജാബ്ര ഡെയ്‌സ് സെയിലിൽ 35 ശതമാനം കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഹെഡ്‌ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 4,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാവുന്നതാണ്.

18,999 രൂപ വിലയുള്ള ജാബ്ര എലൈറ്റ് ആക്റ്റീവ് 75 ടി ഹെഡ്‌ഫോൺ ആമസോൺ ജാബ്ര ഡെയ്‌സ് സെയിലിൽ 16 ശതമാനം കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഹെഡ്‌ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 3,000 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാവുന്നതാണ്.

3,799 രൂപ വിലയുള്ള ജാബ്ര ടോക്ക് 30 ബ്ലൂടൂത്ത് ഹെഡ്‌സെറ്റ് ആമസോൺ ജാബ്ര ഡെയ്‌സ് സെയിലിൽ 26 ശതമാനം കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഹെഡ്‌ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 2,799 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാവുന്നതാണ്.

 

 

Top