റഷ്യ ‘സാത്താൻ’ പ്രയോഗിക്കുമെന്ന ഭയം, ഒടുവിൽ നിലപാട് മാറ്റി അമേരിക്കൻ സഖ്യം !

യുക്രെയിൻ – റഷ്യ സംഘർഷത്തിൽ ‘കലക്കു വെള്ളത്തിൽ മീൻ പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന’ അമേരിക്കയ്ക്കും സഖ്യകക്ഷികൾക്കും ശരിക്കും ‘കൈ പൊള്ളുന്ന’ അവസ്ഥയാണ്....

Top